Vad kan jag göra för att påverka?

Det finns mycket som Du kan göra för att påverka! Beslutsfattare, var de än sitter behöver få veta hur vi blir påverkade och vad effekterna blir av att leva med ett handikapp. En enda personlig historia kan påverka mer än Du tror! Använd gärna nedanstående exempel på brev som mall och anpassa utifrån din personliga historia. Har Du skickat brev vill vi gärna lägga ut det här så att fler kan inspireras! Maila på info@mcs-sweden.se.

Diskriminering

Samhället skall vara tillgänligt för alla! Upplever du att du begänsas i din tillgänglighet i samhället kan detta vara diskriminering.

Hos Diskrimineringsombudsmannen, DO, kan man anmäla om man upplever att man blivit diskriminerad på grund av till exempel sin funktionsnedsättning. Det är alltid myndigheten, företaget eller organisationen som är ansvarig för att diskriminering inte sker och som kan anmälas för diskriminering. I dagsläget kan DO inte åtgärda problemet men det är av yttersta vikt att information om bristande tillgänglighet når DO då de är en remissinstans. De kan alltså påverka lagstiftarna. Ju fler som påtalar hur vår vardag ser ut dessto större är chanserna att nå en lagändring. Det kan handla om att inte kunna gå in genom en entré på grund av att en restaurang eller kommun satt askkoppar i entrén som gör att man inte kan passera på grund av rökare. Det kan vara en arbetsgivare som använder parfymerade produkter eller kemikalier som gör det svårare för dig att vistas på din arbetsplats. Det kan även handla om att Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen hänvisar dig till miljöer där du inte kan vara.

Här kan du anmäla bristande tillgänglighet i till exempel butiker, restauranger, sjukhus, Försäkringskassa eller annan myndighet: http://www.do.se/Documents/pdf/anmalninsblankett%20samhallsliv_tillganglig.pdf

Har du blivit diskriminerat i ditt arbete som följd av din funktionsnedsättning kan du anmäla det här: http://www.do.se/Documents/pdf/anmalninsblankett%20arbetsliv_tillganglig.pdf

Har du blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering i skolan kan du anmäla det här: https://anmalning.skolinspektionen.se/ Det är då skolinspektionen och Barn- och elevombudet som tar emot anmälan.

Om du är osäker på hur du kan formulera dig, vill vi gärna hjälpa dig som är medlem! Skicka ett mail till oss och berätta din historia så hjälper vi till att formulera en anmälan. info@mcs-sweden.se

Passiv rökning på allmänna platser

Regeringen har gett Statens Folkhälsoinstitut i uppdrag att utreda och analysera förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, i synnerhet där barn vistas, och att lämna förslag på åtgärder för att ytterligare minska den passiva rökningen på dessa platser. Karin Molander Gregory leder denna utredning. Avdelningschefen heter Matz Larsson. Skicka dem gärna ett brev och förklara hur det påverkar dig att utsättas för passiv rökning på allmänna platser. Läs hela regeringsbeslutet här http://www.fhi.se/Documents/Om-oss/sarskilda-uppdrag/2012/RU-rokfria-miljoer-VERK2012_104.pdf.

Mail: karin.molander-gregory@fhi.se och matz.larsson@fhi.s

Adress: Statens folkhälsoinstitut, 831 40 Östersund

Exempel på personliga brev: FHI Brev 1   FHI Brev 2

Att utsättas för rökning kan också vara diskriminering då tillgängligheten begränsas på grund av ditt handikapp.