Söka Vård

Diagnosen MCS, Multiple Chemical Sensitivity eller Kemisk Intolerans som vi säger på svenska har ICD-kod R68.8. ICD är ett statistiskt verktyg som används för att gruppera sjukdomar för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. För att kunna beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa samt gradera nedsättningen används ICF-koden. ICF kan användas som kliniskt verktyg vid bedömning av behov, rehabilitering och habilitering. De kan också användas som socialpolitiskt verktyg vid planering av social trygghet och ersättningssystem. Arbetet för att ta fram ICF-kod för MCS pågår just nu och beräknas vara färdigt inom kort. SHR, Sensorisk Hyperreaktivitet är en form av MCS med symptom i andningsvägar och ögon främst. SHR saknar ICD-kod.

Följande kan du göra för att underlätta för din läkare:

Innan du söker vård kan det vara underlättande att ha fört symptomregistrering under ett par veckor. Det gör det lättare för läkaren att koppla symptom till olika miljöer. Välj de 5 vanligaste och mest typiska symptomen. Gradera dem varje dag och skriv även en kommentar. Symtomregistrering

Fyll i en anamnes så att du är förberedd och inte missar någon detalj. Anamnes MCS

Om din läkare inte är familjär med diagnosen MCS, börja gärna med att visa en film om MCS: Kemisk Intolerans

Söker du främst för Sick Building Syndrome, SBS – visa i stället den här filmen: Byggnadsrelaterad Ohälsa

Hur ställer man diagnos?

MCS är en kriterie-diagnos. Det innebär att det inte finns några tester man kan göra för att påvisa sjukdom. MCS ställs utifrån följande kriterier:

  • MCS är ett kroniskt tillstånd
  • Symptomen är reproducerbara
  • Symptom vid låga nivåer av exponering
  • Symptomen avtar / försvinner då exponeringen avlägsnas
  • Responser uppstår för flera kemiskt orelaterade ämnen
  • Symptomen rör flera organsystem

Frågeformulär

Det här frågeformuläret har tagits fram av Dr. Claudia Miller, Professor vid University of Texas School of Medicine i San Antonio. Syftet är att underlätta identifiering av hälsorelaterade besvär samt för att förstå de reaktioner man får i samband med exponering. Det kan hjälpa din läkare att ställa diagnos.

QEESI

Vanliga differentialdiagnoser

Hos våra medlemmar kan vi ofta se en trend av att man verkar samla på en viss sorts diagnoser, antingen hos enstaka individ eller i samma familj. Vanligt förekommande diagnoser är Fibromyalgi, ME, Känslighet för elektromagnetiska fält, MS, Sköldkörtelsjukdomar, Borrelia, Autism, matintoleranser, Histaminintolerans, IBS, men även astma och allergi är vanligt. Även de som inte har astma och allergi kan ha allergiliknande symptom. Det är viktigt att utreda vad som är vad så att man får rätt behandling. Är man kemiskt intolerant och har allergiliknande symptom som behandlas med läkemedel upplever många en försämring som en reaktion på läkemedlen.